ਜਪਾਨ ਟੂਰ - ਟੋਕਿਓ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ

ਜਪਾਨ ਟੂਰ - ਟੋਕਿਓ ਵਿੱਚ ਟੋਯੋਟਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ